Poradnik - szkolenie okresowe


Z czego wynika obowiązek szkolenia okresowego ? Szkolenie okresowe kierowców zatrudnionych i wykonujących przewozy drogowe na terenie państw Unii Europejskiej wynika z Dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820 oraz Dyrektywy Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG. Przepisy polskie zostały dostosowane do ww. Dyrektywy w ustawie z dnia 6 września 2010 r. o transporcie drogowym, gdzie określone są warunki, które musi spełnić kierowca wykonujący swój zawód.

Jestem przedsiębiorcą - kiedy mogę zatrudnić kierowcę do przewozu drogowego?
Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę jeżeli osoba ta (art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym):

 1. ukończyła lat 21 - nie dotyczy kierowców kierujących pojazdem lub zespołem pojazdów do 7,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej;
 2. posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 5. uzyskała kwalifikację wstępną (dotyczy osób, które prawo jazdy kategorii C uzyskały po raz pierwszy po 10 września 2009 roku, a kategorii D po dniu 10 września 2008 roku);
 6. ukończyła szkolenie okresowe.

Obowiązek ukończenia lat 21, uzyskania kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego nie dotyczy kierujących pojazdem:*
* art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

 1. do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 2. którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 3. wykorzystywanym przez siły zbrojne;
 4. obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. który jest poddawany testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 6. odbywającym przejazd bez osób lub ładunku:
  a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
  b) z miejsca zakupu lub odbioru;
 7. używanym w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 8. wykorzystywanym do:
  a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
  b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
  c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 9. wykorzystywanym do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 10. wykorzystywanym do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Terminy szkoleń
Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:*
*art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r., nr 235, poz. 1701)

 • 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
 • 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii:
  C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.
  D1 lub D w terminie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r.
 • 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii:
  C1 lub C w terminie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r.
  D1 lub D w terminie od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 1995 r.
 • 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii:
  C1 lub C w terminie od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.
  D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.
 • 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii:
  C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.
  D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r.
 • 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r.

Pamiętaj o badaniach!
Po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego kierowca obowiązany jest do wykonania badania lekarskiego i psychologicznego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r., nr 235, poz. 1701)). W dokumencie tym, po złożeniu wniosku we właściwym dla miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji zostaje w rubryce 12 wpisany kod "95" potwierdzający spełnienie przez kierowcę wymagań zgodnych z ustawą o transporcie drogowym, czyli badań lekarskich i psychologicznych oraz ukończeniu szkolenia okresowego.

Czas prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków
Aktem prawnym regulującym czas prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i odpoczynków na terenie państw Wspólnoty Europejskiej jest rozporządzenie nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. UE nr L-102/1).

Głównymi zagadnieniami dotyczącymi czasu prowadzenia pojazdu są:

 1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin (art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr WE 561/2006); Dwa razy w tygodniu czas prowadzenia pojazdu może zostać wydłużony do nie więcej niż 10 godzin.
 2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin (art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr WE 561/2006);
 3. łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu kolejnych dwóch tygodni nie może przekroczyć 90 godzin (art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr WE 561/2006);
 4. Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje przerwa trwająca co najmniej 45 minut, chyba że rozpoczyna okres odpoczynku dziennego. Przerwa ta może być zastąpiona przerwą trwającą co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa trwająca co najmniej 30 minut, tak by nie został przekroczony czas prowadzenia pojazdu powyżej 4 godzin 30 minut - nie można zamieniać kolejności przerw.
 5. W każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku. Rozróniamy trzy rodzaje odpoczynków:
  a) regularny trwający nieprzerwanie 11 kolejnych godzin;
  b) regularny podzielony - składający się z dwóch okresów odpoczynku - pierwszego trwającego co najmniej 3 godziny i drugiego trwającego co najmniej 9 godzin - nie można zamieniać kolejności okresów odpoczynku;
  c) skrócony trwający co najmniej 9 kolejnych godzin.
  Odpoczynek skrócony może być wykorzystany maksymalnie 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi.
 6. W ciągu kolejnych dwóch tygodni kierowca musi wykorzystać:
  a) dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku (45 kolejnych godzin), lub
  b) jeden regularny okres odpoczynku tygodniowego (45 godzin) i jeden skrócony okres odpoczynku tygodniowego trwający co najmniej 24 godziny.
  c) Skrócenie odpoczynku tygodniowego należy skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia, po tygodniu w którym dokonano skrócenia i należy go dołączyć do odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.

  Tygodniowy okres odpoczynku należy rozpocząć nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych licząc od końca poprzedniego odpoczynku tygodniowego. Przepisy te obowiązują dla kierowcy, który "jeździ sam", jak i dla załogi kilkuosobowej. Jedynym przepisem dla załogi kilkuosobowej jest przepis nakazujący, by kierowcy stanowiący taką załogę w ciągu 30 godzin od zakończenia poprzedniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku wykorzystali co najmniej 9 godzin odpoczynku.

Dodatkowe informacje
O wszystkich zagadnieniach związanych z:

 • przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców;
 • zasadami użytkowania tachografów i wykresówek;
 • uprawnieniami służb kontrolnych;
 • obowiązkami i uprawnieniami kontrolowanego;
 • karami nakładanymi przez służby kontrolne;
 • innymi tematami odnoszącymi się do m.in. transportu drogowego, ruchu drogowego, przewozem rónych materiałów i towarów (ADR, ATP, zwierzęta, odpady)
poszerzysz swoją wiedzę uczestnicząc w kursach organizowanych przez Szkołę Nauki Jazdy ndrzej Gryglas.

Pobierz:
Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu (*.doc, 65KB)

Nasze biuro w Nowym Dworze Mazowieckim jest czynne od poniedziału do piątku w godz. 8-18 oraz w soboty w godz. 9-13.

Biuro w Serocku pracuje w poniedziałki i czwartki w godz. 14-17. W pozostałe dni kontakt telefoniczny w godz. 14-17.